JIC to O-Ring Boss Long JIC to O-Ring Boss

JIC to O-Ring Boss Long JIC to O-Ring Boss
NameJIC ThreadO-Ring Thread
6400-L-4-47/16-207/16-20
6400-L-6-69/16-189/16-18
6400-L-8-83/4-163/4-16
6400-L-10-107/8-147/8-14
6400-L-12-121-1/16-121-1/16-12
6400-L-16-161-5/16-121-5/16-12
6400-L-20-201-5/8-121-5/8-12